การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00-14:00 น. ณ ห้องประชุม 401 และห้องประชุม 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณาเรื่อง อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด
ณ 31 ธันวาคม 2564

5.2  พิจารณาเรื่อง อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564

5.3  พิจารณาอนุมัติ กำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันประจำปี 2565

5.4          พิจารณาอนุมัติแผนงาน และแผนงบประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2565

5.5  พิจารณาเรื่อง เลือกตั้งประธานสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2565

5.6 พิจารณาเรื่อง เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  ประจำปี 2565

5.7  พิจารณาเรื่อง เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ  ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่อง อื่นๆ

6.1  เรื่อง ซักถาม

6.2  เรื่อง มอบรางวัลให้แก่สมาชิก

 

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด จึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เข้าประชุม ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ได้ที่ Link ต่อไปนี้

https://forms.gle/BRxYz2DkXTkSRqLJ7  หรือ QR Code ต่อไปนี้  (ด้านล่างซ้าย ของเอกสาร)

 

สมาชิกสามารถรับฟัง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ได้ตาม link ต่อไปนี้
https://bit.ly/3P9y4Yj

ประกาศรับสมัครงาน

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายสินค้าแก่คนตาบอด และให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิก มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ หากผ่านการทดลองงานจะได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำเอกสารการประชุมและเอกสารราชการของสหกรณ์
 2. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ กรรมการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้เกี่ยวข้อง
 3. อำนวยความสะดวกในกรณีมีผู้ติดต่อกับสหกรณ์
 4. ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส., อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสาร สามารถปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร
 • สามารถอ่านเขียนและอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานและโปรแกรมบัญชี Express ได้เป็นอย่างดี

สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรือทักษะด้านการติดต่อประสานงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารได้ที่ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2248-3639  E-mail : tscb2544@gmail.com รับสมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 11 เม.ย. 2565  เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หลักฐานในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จำนวน 1 ใบ

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับทุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านสาธารณูปโภคและโทรคมนาคม

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านสาธารณูปโภคและโทรคมนาคม จำนวน 100 ทุน
สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด
โอนเงินเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564

 1. นายจรัญ จ้อยรุ่ง สมาชิกสามัญลำดับที่ 7
 2. นายวิรัช ศรีตุลานนท์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 11
 3. นางสดใส แก้ววัฒถา สมาชิกสามัญลำดับที่ 25
 4. นางดาริณี ทินมณี สมาชิกสามัญลำดับที่ 35
 5. นายสุรศักดิ์ วนารมย์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 45
 6. นางรัตติญา สุขเลี้ยง สมาชิกสามัญลำดับที่ 75
 7. นายสังคม เรืองสมานไมตรี สมาชิกสามัญลำดับที่ 79
 8. นายวิมล อ่องอัมพร สมาชิกสามัญลำดับที่ 102
 9. นางสาววิชชุนันท์ ศรียาบ สมาชิกสามัญลำดับที่ 108
 10. นางสาวบุญนาค ศรียาบ สมาชิกสามัญลำดับที่ 109
 11. นางวนิดา ธารเขตต์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 118
 12. นางสาวสุพัตรา สีตลาภินันท์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 133
 13. นายสุชิน ศรีมณี สมาชิกสามัญลำดับที่ 302
 14. นางสาวกาญจนาพร คชเสถียร สมาชิกสามัญลำดับที่ 314
 15. นางสาวชนันธร นุ่มเจริญ สมาชิกสามัญลำดับที่ 331
 16. นายณรงค์ ดวงภาค สมาชิกสามัญลำดับที่ 340
 17. นางสาวฉวีวรรณ สร้อยสอน สมาชิกสามัญลำดับที่ 344
 18. นายโยธิน อ.วัฒนา สมาชิกสามัญลำดับที่ 363
 19. นางสาวอณันทรภักด์ ศรีตุลานนท์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 368
 20. นางกรกนก กันทะวงศ์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 376
 21. นางสาวอรุณี แสงทับ สมาชิกสามัญลำดับที่ 384
 22. นายพงศกร ชื่นอารมย์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 386
 23. นางสาววิปณา จันทร์วัฒนเดชากุล สมาชิกสามัญลำดับที่ 404
 24. นางผ่องพรรณ จ้อยรุ่ง สมาชิกสามัญลำดับที่ 414
 25. นายช่วง โพธิ์รัญ สมาชิกสามัญลำดับที่ 460
 26. นางบัวลาศ คงเรือง สมาชิกสามัญลำดับที่ 469
 27. นายสมศักดิ์ ทรัพย์วัฒนาการ สมาชิกสามัญลำดับที่ 502
 28. นางสาวณิชาภัทร เกตุแก้ว สมาชิกสามัญลำดับที่ 541
 29. นายวินัย จันทร์ชอุ่ม สมาชิกสามัญลำดับที่ 598
 30. นายณรงค์  ใจธิตา สมาชิกสามัญลำดับที่ 610
 31. นางสาวอรุณี รูปโฉม สมาชิกสามัญลำดับที่ 619
 32. นางสาวน้ำทิพย์ แก้วโสภา สมาชิกสามัญลำดับที่ 629
 33. นายศักดิ์ เพียรธัญกร สมาชิกสามัญลำดับที่ 639
 34. นายณัฐสมพล สินสกุลเลิศ สมาชิกสามัญลำดับที่ 652
 35. นายดุจหทัย ณ ระนอง สมาชิกสามัญลำดับที่ 668
 36. นางสาวพรรณราย นาคมณีนิล สมาชิกสามัญลำดับที่ 720
 37. นางสาวอุษาทิพย์ นาคอัมมะ สมาชิกสามัญลำดับที่ 753
 38. นายธีระ ทนันไธสง สมาชิกสามัญลำดับที่ 466
 39. นางอัจฉรา วรรณม่วง สมาชิกสามัญลำดับที่ 767
 40. นายกันณพงศ์ สงแดง สมาชิกสามัญลำดับที่ 825
 41. นายขวัญ  เสาสูง สมาชิกสามัญลำดับที่ 871
 42. นายวิโรจน์รัตน์ ขำสุขเปี่ยม สมาชิกสามัญลำดับที่ 879
 43. นายนฐกร เขียวแสงสี สมาชิกสามัญลำดับที่ 881
 44. นายโชคชัย คำโพธิ์ทอง สมาชิกสามัญลำดับที่ 916
 45. นางสาวพิศมัย สายราช สมาชิกสามัญลำดับที่ 929
 46. นายพรประเสริฐ พวงเพ็ชร สมาชิกสามัญลำดับที่ 930
 47. นายมุนินท์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 970
 48. นางเบญจวรรณ เพิ่มนาม สมาชิกสามัญลำดับที่ 975
 49. นางสาววลัยลักษณ์ ดอกสร้อย สมาชิกสามัญลำดับที่ 999
 50. นางสาวกมลา สุคโต สมาชิกสามัญลำดับที่ 1004
 51. นางสาวมลฤดี เต็มอุ่น สมาชิกสามัญลำดับที่ 1044
 52. นางสาวรัชนี บุญสมภักดิ์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 1089
 53. นายวินัย  กับโพธิ์ชัย สมาชิกสามัญลำดับที่ 1099
 54. นางพันทิวา วิชัย สมาชิกสามัญลำดับที่ 1109
 55. นางสาวชลทิพย์ ยิ้มย่อง สมาชิกสามัญลำดับที่ 1117
 56. นายเอกพงษ์ นบสกุล สมาชิกสามัญลำดับที่ 1145
 57. นายสำรวย พัฒนะปรีชาชัย สมาชิกสามัญลำดับที่ 1158
 58. นางสาวรัตนา ผัดกันทา สมาชิกสามัญลำดับที่ 1170
 59. นายกฤษฎา เกียรติก้องทวี สมาชิกสามัญลำดับที่ 1177
 60. นางกิตติกร ใจผ่อง สมาชิกสามัญลำดับที่ 1220
 61. นางเพลื่อน สัมพันธ์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 1247
 62. นางสาวดม แซ่สง สมาชิกสามัญลำดับที่ 1266
 63. นายเสริมศักดิ์ อรสิน สมาชิกสามัญลำดับที่ 1303
 64. นางสาวมาริษา พัฒนสุวรรณ สมาชิกสามัญลำดับที่ 1306
 65. นางสาวอ๊อด สุขสม สมาชิกสามัญลำดับที่ 1314
 66. นายสายันต์ ปัดถาวะโร สมาชิกสามัญลำดับที่ 1356
 67. นางบุษบา แซ่ตัน สมาชิกสามัญลำดับที่ 1366
 68. นางสาวอุไร วงษ์ขันธ์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 1395
 69. นางสาวมาลี เมี่ยงหอม สมาชิกสามัญลำดับที่ 1436
 70. นายอภิชาติ. เมี่ยงหอม สมาชิกสามัญลำดับที่ 1443
 71. นางสาวอรชร ขำบุญศรี สมาชิกสามัญลำดับที่ 1454
 72. นายอลงกรณ์ ธรรมาภิรมย์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 1455
 73. นางสาวยุพิน พืชทองหลาง สมาชิกสามัญลำดับที่ 1460
 74. นายสุขสันต์ หงษ์ทอง สมาชิกสามัญลำดับที่ 1464
 75. นางสาว กาญจนา การถาง สมาชิกสามัญลำดับที่ 1469
 76. นางบัวลอย จิตนารินทร์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 1470
 77. นางสาวกรรณิการ์ วงเพ็ญ สมาชิกสามัญลำดับที่ 1476
 78. นางสาววาริน ไตรสนาคม สมาชิกสามัญลำดับที่ 1483
 79. นางสาวฉัตราภรณ์ ทองสุข สมาชิกสามัญลำดับที่ 1498
 80. นางสาวเอมวิภา เหม็งศรี สมาชิกสามัญลำดับที่ 1501
 81. นางสาว ภัคสุดา วงศ์จิราษฎร์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 1512
 82. นายกฤตชัย ดิเรกกุลชม สมาชิกสามัญลำดับที่ 1517
 83. นายพีรพงศ์ จารุสาร สมาชิกสามัญลำดับที่ 1527
 84. นายวรวิทย์ พลเมฆ สมาชิกสามัญลำดับที่ 1551
 85. นายฉัตรชัย เอี่ยมสอาด สมาชิกสามัญลำดับที่ 1554
 86. นางสาวเขมมิกา หิมโสภา สมาชิกสามัญลำดับที่ 1559
 87. นางจุฑามณี กลิ่นดี สมาชิกสามัญลำดับที่ 1560
 88. นายจิระพงษ์ ถนอมนิรชรชัย สมาชิกสามัญลำดับที่ 1569
 89. นางสาวพีรยา ศิลารัตน์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 1581
 90. นางสาวเดือน สอนก้อม สมาชิกสามัญลำดับที่ 1596
 91. นายธีระวัฒน์ เสนาอุดร สมาชิกสามัญลำดับที่ 1692
 92. นายอนุชาติ พุ่มไสว สมาชิกสามัญลำดับที่ 1799
 93. นายกฤษณ์พงษ์ เตชะพลี สมาชิกสามัญลำดับที่ 1831
 94. นางสาวเพียงวัน เสถียรเขต สมาชิกสามัญลำดับที่ 1948
 95. นางสาวมาลินี ทิพวรรณ์ สมาชิกสามัญลำดับที่ 1956
 96. นายวริศ ยานะฝั้น สมาชิกสามัญลำดับที่ 1969
 97. นายสุทธิชัย หมีนิ่ม สมาชิกสามัญลำดับที่ 2054
 98. นางสาวกมลวรรณ รัตนสูตร สมาชิกสามัญลำดับที่ 2057
 99. นายชัยวัฒน์ ทิพราช สมาชิกสามัญลำดับที่ 2070
 100. นายเดชณรงค์  ไกลพ้น สมาชิกสามัญลำดับที่ 2075

การจ่ายเงินปันผลปี พ.ศ. 2561 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในอัตราร้อยละ 1 ของทุนเรือนหุ้น โดยสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นสมาชิกก่อนปี พ.ศ. 2562 สามารถยื่นสมุดคู่บัญชีเงินกู้หรือบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินปันผลด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 0-2248-3639