โครงการ ทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล เพื่ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนตาบอดทุกภูมิภาค

โครงการทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล

เพื่ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนตาบอดทุกภูมิภาค

 

 1. ชื่อโครงการ ทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล เพื่ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนตาบอดทุกภูมิภาค
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด
 3. หลักการและเหตุผล

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2544
เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น โดยกลุ่มคนตาบอดที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้สามารถพึ่งพาตนเอง และให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักการบริหารงานในรูปแบบสหกรณ์ฯ
เป็นแนวทางขับเคลื่อนที่สำคัญ

ในปี 2564 นี้ เป็นปีที่สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวครบรอบ 20 ปี จึงนับว่าเป็นวาระสำคัญที่ควรจัดทำโครงการพิเศษขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์เป็นสาธารณกุศล ด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนตาบอดในทุกภูมิภาค ได้แก่การจัดหาอุปกรณ์จำเป็นเพื่อการศึกษา อาทิ ชุดเครื่องเขียนอักษรเบรลล์ (Slate ,Stylus) เครื่องอ่านหนังสือแบบมีเสียง (TSCB Player)
ชุดเรขาคณิต และลูกคิด เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้ จะสามารถเอื้ออำนวยความพร้อมและส่งผลให้ นักเรียนตาบอดในทุกภูมิภาค ได้เข้าถึงระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่โรงเรียน หรือที่บ้านในระยะเวลาของการเกิดโรคระบาดของโคโรน่าไวรัสได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อช่วยเหลือนักเรียนตาบอดที่ยากไร้ทุกพื้นที่ในด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนตาบอด ทั่วทุกภูมิภาค
  • เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษ ในเชิงสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม เนื่องในวาระสำคัญ ที่สหกรณ์ฯ ก่อตั้งครบรอบ 20 ปี
  • เพื่อประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมทั่วไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 2. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนตาบอดทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 14 แห่ง จำนวนรวม 1,500 คน

1.      โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 2.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย
3.     โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น
5.    โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 6.    โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา
7.     โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 8.    โรงเรียนธรรมิกวิทยา
9.    โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมะสากลหาดใหญ่ 10.  โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่)
11.    โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 12.  โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่
13.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการตาบอด

ซ้ำซ้อนนครนายก

14.  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ จังหวัดเชียงใหม่
 1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 • 19 เมษายน 2564 ถึง 18 เมษายน 2565
 • จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับบริจาค จำนวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
 1. สถานที่ดำเนินโครงการ

สำนักงาน สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

 

 1. วิธีดำเนินโครงการ
  • ตั้งคณะทำงานจำนวน 7 คน
  • จัดประชุมคณะทำงานจำนวน 5 ครั้ง
  • แต่งตั้งประธานฝ่ายสงฆ์
  • แต่งตั้งประธานฝ่ายฆราวาส
  • ยื่นคำร้องขออนุญาตการเรี่ยไรจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • จัดพิมพ์ใบฎีกาขอสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 30,000 ชุด
  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนามสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด กับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อรับการสนับสนุน จากผู้มีจิตศรัทธา
  • ขอรับการสนับสนุนผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศลฯ
  • ดำเนินการประสานงานกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จำนวน 14 แห่ง
  • จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศลฯ ณ วัดสุทธาราม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  • ปิดโครงการทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศลฯ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2564
 2. ประมาณการงบประมาณ
  • รายรับ (ประมาณการ)
 • รับการสนับสนุนผู้ร่วมโครงการ จำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
  • รายจ่าย
 • จัดพิมพ์ซองฎีกาจำนวน 15,000 ชุด จำนวนเงิน 45,000  บาท
 • ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ยากร จำนวนเงิน 45,000  บาท
 • ค่าประสานงาน จำนวนเงิน 18,000 บาท
 • ค่ารับรองผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่า จำนวน 10,000  บาท
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด จำนวนเงิน 15,000 บาท
 • ค่าพาหนะในการดำเนินโครงการ จำนวนเงิน 12,000  บาท

รวมรายจ่ายเป็นจำนวนเงิน  145,000  บาท

 1. วิธีทำการเรี่ยไร : ประชาสัมพันธ์ทางวาจา,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อสังคมออนไลน์,ตั้งกล่องรับบริจาค และทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศลฯ
 2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • นักเรียนตาบอดทุกภูมิภาค ได้รับอุปกรณ์การศึกษาอย่างทั่วถึง
  • สหกรณ์ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม โดยสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนตาบอด ในวาระสำคัญ ก่อตั้งครบรอบ
   20 ปี สหกรณ์ฯ
  • ผู้มีจิตศรัทธาได้เห็นคุณค่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ด้านการศึกษา แก่คนตาบอดได้อีกระดับหนึ่ง
 3. คณะทำงานจำนวน 7 คน
 • นายอรชุน ตันฤกษ์สถาพร (เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์) เป็นประธานโครงการ
 • นายประดิษฐ์ แสงทับ  เป็นรองประธานโครงการ
 • นายมุนินท์ สุขสมจิตร์  กรรมการ
 • นางสาววิปณา จันทร์วัฒนเดชากุล  กรรมการ
 • นายจตุพล หนูท่าทอง  เหรัญญิก
 • นางพรทิพย์ กล่อมประมูล  (ผู้จัดการสหกรณ์)  เลขานุการ
 • นายไปรเวท สทานสัตย์ (ผู้ช่วยผู้จัดการ) ผู้ช่วยเลขานุการ

*** ใบอนุญาติเลขที่ ร.3 (เลขที่ 12/2564)  ร.4 (เลขที่ 15/2564)

 • ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาเซ็นเตอร์วัน ช้อปปิ้ง พลาซ่า เลขที่บัญชี 420-086199-1

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สหกรณ์บริการณ์คนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 85/1-2 ซ.บุญอยู่ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2483639 E-mail : tscb2544@gmail.com Line ID : 0869933678