ร้านค้า

ร้านค้า

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด จำหน่ายสินค้าเพื่อคนตาบอดและผู้สูงอายุ พร้อมทั้งบริการจัดทำสื่ออักษรเบรลล์ ได้แก่

  1. สินค้าตามบัญชี IEP สำหรับนักเรียนตาบอด
  2. สินค้าในชีวิตประจำวันของคนตาบอด เช่น ไม้เท้าขาว, นาฬิการายงานเวลาด้วยเสียง, เครื่องเขียนอักษรเบรลล์, เครื่องชั่งน้ำหนักรายงานด้วยเสียง, ฯลฯ
  3. บริการจัดทำหนังสือและสื่ออักษรเบรลล์ เช่น หนังสือเบรลล์ ป้ายอักษรเบรลล์ สื่ออักษรเบรลล์สำหรับจัดนิทรรศการ ฯลฯ
  4. บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำสื่ออักษรเบรลล์และสื่อเสียงเพื่อคนตาบอดและผู้สูงอายุ