การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00-14:00 น. ณ ห้องประชุม 401 และห้องประชุม 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณาเรื่อง อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด
ณ 31 ธันวาคม 2564

5.2  พิจารณาเรื่อง อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564

5.3  พิจารณาอนุมัติ กำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันประจำปี 2565

5.4          พิจารณาอนุมัติแผนงาน และแผนงบประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2565

5.5  พิจารณาเรื่อง เลือกตั้งประธานสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2565

5.6 พิจารณาเรื่อง เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  ประจำปี 2565

5.7  พิจารณาเรื่อง เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ  ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่อง อื่นๆ

6.1  เรื่อง ซักถาม

6.2  เรื่อง มอบรางวัลให้แก่สมาชิก

 

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด จึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เข้าประชุม ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ได้ที่ Link ต่อไปนี้

https://forms.gle/BRxYz2DkXTkSRqLJ7  หรือ QR Code ต่อไปนี้  (ด้านล่างซ้าย ของเอกสาร)

 

สมาชิกสามารถรับฟัง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ได้ตาม link ต่อไปนี้
https://bit.ly/3P9y4Yj

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น