ประกาศรับสมัครงาน

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายสินค้าแก่คนตาบอด และให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิก มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ หากผ่านการทดลองงานจะได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำเอกสารการประชุมและเอกสารราชการของสหกรณ์
 2. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ กรรมการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้เกี่ยวข้อง
 3. อำนวยความสะดวกในกรณีมีผู้ติดต่อกับสหกรณ์
 4. ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส., อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสาร สามารถปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร
 • สามารถอ่านเขียนและอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานและโปรแกรมบัญชี Express ได้เป็นอย่างดี

สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรือทักษะด้านการติดต่อประสานงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารได้ที่ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2248-3639  E-mail : tscb2544@gmail.com รับสมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 11 เม.ย. 2565  เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หลักฐานในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จำนวน 1 ใบ

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น