Posted on Leave a comment

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

 

 

ด้วยสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ให้บริการการจำหน่ายสินค้าให้กับคนตาบอด และคนทั่วไป รวมทั้งด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งการศึกษา การประกอบอาชีพและการมีส่วนร่วมในสังคม มีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • จบการศึกษาด้านบัญชี ระดับปวส.หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีอายุระหว่าง 22 ปี – 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีทักษะด้านโปรแกรมเอ็กเพรส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักในงานบริการ
 • สหกรณ์มีสวัสดิการ อาทิเช่น เครื่องแบบ, ค่าตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคมฯ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารได้ที่ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์

02-246-3835 ต่อ 103, 02-248-3639 โทรสาร 02-248-3639 E-mail : tscb2544@gmail.com หรือ chutimak2559@gmail.com สามารถ download ใบสมัครได้ที่

ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

หลักฐานในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน