ข้อมูลสหกรณ์

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นสหกรณ์แห่งแรกของคนพิการในประเทศไทย ก่อตั้งโดยคนตาบอดกลุ่มหนึ่ง จำนวน 122 คน ซึ่งมีแนวคิดร่วมกันโดยมุ่งมั่นในหลักการ สร้างสรรค์ จรรโลงสถานภาพชีวิตความเป็นอยู่ แห่งการพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างเป็นรูปธรรม สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2544 โดยมีนายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคนแรก ในปัจจุบัน มี ผศ. กมลวรรณ อินอร่าม เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ

รายนามประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบัน

 1. นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ ปี พ.ศ. 2544-2547
 2. ผศ. กมลวรรณ อินอร่าม ปี พ.ศ. 2548-2551
 3. ดร. ประหยัด ภูหนองโอง ปี พ.ศ. 2552-2554
 4. ผศ. กมลวรรณ อินอร่าม ปี พ.ศ. 2555-2558
 5. นายอรชุน ตันฤกษ์สถาพร ปี พ.ศ. 2559
 6. ผศ. กมลวรรณ อินอร่าม ปี พ.ศ. 2560-2563

 

การจ่ายเงินปันผลของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด จัดสรรเงินปันผลจากการอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจ่ายให้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นของสมาชิกแต่ละราย และในบางปี สหกรณ์ฯ ยังจัดสรรกำไรเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนของธุรกิจอีกด้วย การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในแต่ละปีเป็นดังนี้

 1. ปี 2550 เงินปันผลร้อยละ 6
 2. ปี 2552 เงินปันผลร้อยละ 8 เงินเฉลี่ยคืนจากการซื้อสินค้า ร้อยละ 1
 3. ปี 2553 เงินปันผลร้อยละ 2
 4. ปี 2554 เงินปันผลร้อยละ 5
 5. ปี 2555 เงินปันผลร้อยละ 4.25
 6. ปี 2556 เงินปันผลร้อยละ 6 เงินเฉลี่ยคืนจากการซื้อสินค้า ร้อยละ 1 เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 2
 7. ปี 2557 เงินปันผลร้อยละ 5
 8. ปี 2558 เงินปันผลร้อยละ 1.5
 9. ปี 2561 เงินปันผลร้อยละ 1
 10. ปี 2562 เงินปันผลร้อยละ 1